3Dconnexion Zaloguj się

Stworzenie konta użytkownika oznacza jego zgodę na akceptację Zasad ochrony prywatności firmy 3Dconnexion.

3DConnnexion

Warunki handlowe

§ 1. Zakres
(1) Niniejsze Warunki ogólne określają wyłącznie warunki umowne regulujące stosunki prawne między użytkownikiem i firmą 3Dconnexion, w stopniu, w jakim warunki te są modyfikowane lub uzupełniane w drodze pisemnej umowy między stronami. Użytkownik nawiązuje ten stosunek umowny tylko z firmą 3Dconnexion. Logując się w witrynie internetowej firmy 3Dconnexion, użytkownik akceptuje, że niniejsze Warunki ogólne, które mogą być zmieniane co pewien czas, określają prawa oraz obowiązki użytkownika i są wiążące.

(2) O wszelkich zmianach w Warunkach ogólnych użytkownik będzie powiadamiany w formie pisemnej za pośrednictwem faksu lub poczty e-mail. O ile użytkownik nie poinformuje firmy 3Dconnexion o braku akceptacji takiej zmiany w ciągu czterech tygodni od powiadomienia, uważa się, że użytkownik zaakceptował zmianę. W przypadku takiej zmiany użytkownik zostanie poinformowany jeszcze raz o prawie do niewyrażenia zgody na zmianę.

§ 2. Zamówienia, dane klientów
(1) Po wybraniu produktu użytkownik może przenieść go do koszyka, bez żadnych zobowiązań, klikając przycisk „Koszyk”. Ponadto, klikając przycisk „Koszyk”, można w dowolnym momencie sprawdzić zawartość koszyka bez żadnych zobowiązań. W każdej chwili można zrezygnować z dowolnych produktów w koszyku, klikając przycisk „Usuń”. Jeśli chce się zakupić produkty znajdujące się w koszyku, należy kliknąć przycisk „Następny krok”. Następnie użytkownik zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych oraz wybranej metody płatności, a także o potwierdzenie, że zna i akceptuje informację dla klientów oraz niniejsze Warunki ogólne. Użytkownik może w każdej chwili złożyć zamówienie, klikając przycisk „Wyślij zamówienie”, lub je anulować.

(2) Klikając przycisk „Wyślij zamówienie”, użytkownik składa wiążące prawnie zamówienie na produkty w koszyku. Gdy zamówienie zostanie złożone, jego otrzymanie jest niezwłocznie potwierdzane pocztą elektroniczną, ale nie jest to jednak jednoznaczne z przyjęciem zamówienia.
Przyjęcie zamówienia odbywa się poprzez potwierdzenie przyjęcia zamówienia lub, alternatywnie, poprzez potwierdzenie, że produkt został dostarczony, bądź też poprzez dostawę produktów.

(3) Zamówienia mogą składać wyłącznie osoby dorosłe. Na prośbę naszej firmy użytkownik jest zobowiązany dostarczyć nam kopię swojego dowodu osobistego.
Użytkownik musi podać potrzebne dane w całości i zgodnie z prawdą. Obowiązek użytkownika przedstawiania prawdziwych danych ma również zastosowanie w odniesieniu do wszelkich danych przekazywanych na zasadzie dobrowolności.

Użytkownik ponosi koszty odesłania towarów do naszej firmy, pod warunkiem że towary zostały dostarczone zgodnie z zamówieniem, a ich wartość nie przekracza 40 €, lub też użytkownik nie zapłacił za nie pełnej ceny ani żadnej raty.

Prawo do odstąpienia od zamówienia jest niezależne od roszczeń gwarancyjnych (jeśli takie istnieją) w przypadku, gdy produkty są wadliwe (patrz § 10 Gwarancja).

§ 3. Ochrona danych
(1) Nasza firma będzie wykorzystywać dane użytkownika jedynie w celu realizacji zamówienia. Wszelkie dane klienta będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o ochronie danych w usługach telekomunikacyjnych.

(2) Użytkownik ma prawo uzyskać informacje na temat danych przechowywanych przez naszą firmę, a także zażądać ich poprawienia, wyłączenie z użycia lub usunięcia. Aby skontaktować się z naszą firmą, wysłać do nas faks lub email na adres info(at)3dconnexion.com.

(3) Z zastrzeżeniem następnego zdania, nasza firma nie będzie przekazywać żadnych danych osobowych użytkownika, w tym jego adresu domowego i adresu e-mail, osobom trzecim bez jego wyraźnej zgody, przy czym zgoda taka może zostać w każdej chwili wycofana. Nasza firma będzie jednak przekazywać dane użytkownika do współpracujących z nią partnerów w zakresie, w jakim ci partnerzy (np. firma wysyłkowa lub bank przetwarzający płatność) potrzebują tych danych do realizacji zamówienia. W takim przypadku przekazywane dane ograniczają się wyłącznie do tych, które są konieczne do wykonania danego zadania.

§ 4. Ceny
Ceny podane na naszej stronie internetowej są cenami ostatecznymi zawierającymi podatek VAT naliczony według obowiązującej w Niemczech stawki ustawowej.

§ 5. Umowa
Prezentacja naszych produktów nie może być interpretowana jako stanowiąca ofertę wiążącą. Zgodnie z obowiązującym prawem tylko zamówienie złożone przez użytkownika jest uważane za wiążącą ofertę. W przypadku przyjęcia takiego zamówienia wyślemy użytkownikowi potwierdzenie zamówienia w wiadomości e-mail.

§ 6. Płatność
Zapłata ceny zakupu może być dokonana, według wyboru użytkownika, za pomocą karty kredytowej, karty debetowej (stosujemy metodę szyfrowania Secure Socket Layer do szyfrowania danych osobowych przekazywanych przez użytkownika) lub przelewu bankowego. Płatność może być również dokonana, według wyboru użytkownika, w formie czeku lub w gotówki płatnej przy odbiorze, pod warunkiem, że takie metody płatności są oferowane w ramach naszej procedury składania zamówień przez Internet. Jeśli opcja zapłaty przy odbiorze jest oferowana i użytkownik wybierze tę opcję, cena zakupu staje się wymagalna i płatna w momencie dostawy produktów. W innym przypadku cena zakupu staje się wymagalna natychmiast po potwierdzeniu przez nas zamówienia.

§ 7. Kupony
W ramach niektórych promocji specjalnych nasza firma rozdaje swoim klientom kupony. Kupony te mogą być realizowane wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego. Podczas procesu składania zamówienia należy podać kod kuponu. Kupon można wykorzystać tylko raz. W ramach każdego zamówienia można zrealizować tylko jeden kupon. Kupony mogą być odstępowane. Kupony mogą podlegać dalszym ograniczeniom lub warunkom podanym w tekście na kuponie. Jeśli kod kuponu nie może już zostać użyty, użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie przed sfinalizowaniem zamówienia. Wartość kuponu nie może zostać wypłacona.

§ 8. Zachowanie tytułu własności, odstąpienie od umowy w przypadku braku zapłaty
Zakupiony towar pozostaje własnością naszej firmy aż do pełnej i całkowitej zapłaty dokonanej przez użytkownika.
Jeżeli użytkownik zalega z zapłatą przez więcej niż 10 dni, nasza firma ma prawo do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu dostarczonych towarów.

§ 9. Dostawa
(1) Towary są dostarczane zgodnie z ustaloną opcją dostawy. Wszelkie koszty dostawy są podane w formularzu opcji dostawy i zostaną doliczone do faktury. Należy pamiętać, że każda dostawa poza granice Niemiec może pociągać za sobą dodatkowe koszty, cła i opłaty, które nie zostały określone przez naszą firmę. Koszty te ponosi użytkownik.

(2) Jeśli nie podano inaczej w opisie produktu, dostawa jest realizowana w ciągu 10 dni roboczych. W przypadku opóźnienia w dostawie, użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie nie później niż w ciągu 5 dni od otrzymania przez naszą firmę zamówienia. Każdy inny termin dostawy jest wiążący jedynie wtedy, gdy zostanie potwierdzony przez nas na piśmie.

(3) Jeżeli dostawa towarów nie zostanie zrealizowana lub nie zostanie zrealizowana zgodnie z warunkami umowy kupna, użytkownik musi przekazać naszej firmie powiadomienie, po którym nastąpi 2-tygodniowy okres na rozwiązanie problemu. W przypadku braku takiego powiadomienia użytkownik nie może odstąpić od umowy.

(4) Nasza firma może realizować dostawy częściowe, jeśli zostanie to zaakceptowane przez użytkownika.
Dodatkowe koszty wysyłki powstaną tylko wtedy, gdy zostanie to wyraźnie uzgodnione między stronami.

§ 10. Anulowanie zamówienia

(1) Użytkownik może anulować zamówienie bez podania jakichkolwiek wyjaśnień w drodze pisemnego powiadomienia (wiadomość e-mail na adres order_eu(at)3dconnexion.com) lub przez odesłanie towarów z powrotem do naszej firmy na adres podany w ostatnim zdaniu niniejszego podpunktu (1), o ile użytkownik nie zawarł umowy w imieniu swojej firmy. Okres dwóch tygodni rozpoczyna swój bieg od późniejszej z dwóch następujących dat: (a) daty otrzymania towarów, (b) daty dostarczenia użytkownikowi pisemnych informacji wymaganych przez obowiązujące prawo. Dla zachowania terminu wystarczy w ciągu dwóch tygodni wysłać zawiadomienie o anulowaniu, bądź też dostarczony towar. Produkty należy odesłać na adres naszego magazynu w Niemczech:
3Dconnexion SAM
c/o Rieck Projekt Kontrakt Logistik Hamburg GmbH & Co.
Wennerstorfer Weg 1
21629 Neu Wulmstorf
Niemcy
Tel. +49 4165 2177 207


(2) Prawo do anulowania zamówienia nie przysługuje w następujących przypadkach:

  • jeśli zamówienie dotyczy dostawy towarów wyprodukowanych przez naszą firmę zgodnie ze specyfikacją użytkownika lub dostosowanych do specjalnych wymagań użytkownika, bądź też towarów, które ze względu na swój stan nie nadają się do zwrotu, ulegają szybkiej utracie przydatności albo utraciły ważność; lub
  • jeśli zamówienie dotyczy dostawy nagrań audio lub wideo, bądź też oprogramowania, a użytkownik uszkodził zabezpieczenie opakowania nośnika danych.

(3) W przypadku prawidłowego powiadomienia o anulowaniu wszystkie dostawy i płatności między stronami, w tym wszelkie uzyskane korzyści, muszą zostać zwrócone. Użytkownik musi zapłacić naszej firmie rekompensatę za towary, których nie może zwrócić w części lub w całości, albo za stopień pogorszenia się stanu zwracanych towarów. Użytkownik nie jest zobowiązany do zapłaty rekompensaty naszej firmie, jeśli pogorszenie stanu towarów wynika jedynie z oględzin produktu, które mogłyby być dokonane także w sklepie. Ponadto, użytkownik może również uniknąć obowiązku zapłaty rekompensaty, jeśli nie używa produktów w sposób taki, jak ich posiadacz i powstrzyma się od wszelkich zachowań zmniejszających ich wartość. Koszty odesłania towaru do magazynu firmy ponosi kupujący.

§ 11. Gwarancja
(1) Z zastrzeżeniem zdania następnego, nasze gwarancje są regulowane ustawowo. Jeśli produkt jest wadliwy, nasza firma może, według własnego wyboru, dostarczyć nowy produkt lub naprawić wadę. Jeśli produkt nie zostanie pomyślnie naprawiony lub jeśli dostarczony nowy produkt jest wadliwy, użytkownik ma prawo, według własnego wyboru, zwrócić produkt (w takim przypadku otrzyma zwrot pełnej ceny zakupu) albo zażądać obniżenia ceny.

(2) W przypadku gwarancji producenta należy zapoznać się z dokumentacją danego produktu.

(3) Ustawowy termin roszczeń gwarancyjnych w stosunku do naszej firmy wynosi 2 lata od chwili otrzymania produktu.

§ 12. Ograniczenie odpowiedzialności
Za szkody inne niż uszkodzenie ciała lub śmierć nasza firma ponosi odpowiedzialność jedynie w zakresie, w jakim szkody takie wynikają z umyślnej winy, rażącego zaniedbania albo naruszenia istotnego obowiązku umownego ze strony naszej firmy lub jakiegokolwiek z naszych pracowników lub podwykonawców.

§ 13. Sprawy różne
(1) Niniejsze Warunki ogólne i każda podlegająca im umowa są regulowane przez ustawę monakijską Nr 1383 z dnia 08.02.2011, Art. 2-4. Nie ma to wpływu na możliwość stosowania przepisów obowiązujących w jurysdykcji stałego miejsca zamieszkania użytkownika w zakresie, w jakim w ramach tego prawa postanowienia te nie mogą być wyłączone w drodze wzajemnego porozumienia.

Niniejsze Warunki ogólne mają zastosowanie do wszystkich naszych klientów internetowych bez względu na fakt posiadania przez nich numeru identyfikacyjnego VAT. Właściwym miejscem rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszych Warunków ogólnych lub wszelkich umów podlegających tym Warunkom są sądy w Monako.

 

Jeśli masz pytania dotyczące Twojego zamówienia ze sklepu internetowego, statusu dostawy etc. prosimy o wysłanie maila na adres order_eu(at)3dconnexion.com (komunikacja w języku angielskim).

Dane kontaktowe firmy 3Dconnexion podano poniżej.

3Dconnexion SAM
info@3dconnexion.com
Rejestr Handlowy/R.C.I.: 11S05451